Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Reszla z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy w Reszlu, ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu tych pojazdów oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 2/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 05 stycznia 2023 roku

w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy w Reszlu, ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu tych pojazdów oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.  poz. 559 z póź.zm.),  § 1 – 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenia. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r., poz. 5) oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 167 ze zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jego użytkowaniu i zwanego dalej „pojazdem”, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą, a pracownikiem na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz 271 z późn. zm.).
2. W umowie określa się  zasady zwrotu kosztów w przypadku:

 1. ryczałtu na jazdy lokalne (miesięczny limit kilometrów), 
 2. faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówka), 

3. Limit kilometrów na jazdy lokalne dla poszczególnych pracowników ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu obowiązków  i nie może przekroczyć 300 km miesięcznie, przy czym przez jazdę lokalną rozumie się jazdę w granicach administracyjnych Gminy Reszel, w której znajduje się siedziba pracodawcy i stałe miejsce pracy pracownika.

§ 2.Wypłata ryczałtu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, następuje pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

§ 3. Kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. 

§ 4.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykorzystywanie pojazdów nie będących własnością pracodawcy w celu odbycia podróży służbowej. Zgodę na wykorzystanie pojazdu prywatnego w celach służbowych wydaje Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy w formie podpisu na druku polecenia wyjazdu służbowego.

§ 5. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, niebędącego własnością pracodawcy, a używanego do celów służbowych w wysokości:

 1. do dnia 31 stycznia 2023 r. 
  1. dla samochodu osobowego
   • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł
   • o pojemności skokowej silnika pow. 900 cm3 – 0,8358 zł
  2. dla motocykla – 0,2302 zł
  3. dla motoroweru – 0,0,1382 zł
 2. od dnia 01 lutego 2023 r.
  1. dla samochodu osobowego
   • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,60 zł
   • o pojemności skokowej silnika pow. 900 cm3 – 0,90 zł
  2. dla motocykla – 0,30 zł
  3. dla motoroweru – 0,20 zł

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Reszla z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy w Reszlu, ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu tych pojazdów  oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Treść aktu