Uchwała Nr LXI/408/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Uchwała Nr LXI/408/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023.

 • Numer aktu LXI/408/2022
 • Rodzaj aktu Uchwały Rady Miejskiej
 • Data podjęcia
 • Data wejścia w życie
 • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXI/408/2022 
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz.559 z późn. zm.), art.5 ust.1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1452 z późn. zm.), pkt 1 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP z 2022r. poz.731)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  5,79 zł od 1 ha powierzchni, 
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  0,61 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem: gruntów związanych z budynkami  mieszkalnymi –  0,55 zł od 1 m2 powierzchni.
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz.485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych –  0,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: chlewków, stodół, obór, szop – 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem budowli służących do przesyłu wody i ścieków – 0,2% ich wartości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/281/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

Treść aktu