Uchwała LXI/414/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Uchwała LXI/414/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

  • Numer aktu LXI/414/2022
  • Rodzaj aktu Uchwały Rady Miejskiej
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała LXI/414/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 964 948,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 964 948,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 789 024,52 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr  3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w  planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą  2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów  -  44 916 274,24 zł, z tego:  
dochody bieżące – 42 358 828,57 zł
dochody majątkowe – 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków  -  46 793 866,83 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 42 395 867,33 zł
wydatki majątkowe – 4 397 999,50  zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł.
2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 zł zostanie pokryty środkami:
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 778 097,86 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

§ 12. Ustala się limit udzielonych w 2022 roku poręczeń do kwoty 900 319,06 zł. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Reszla do udzielenia poręczeń w kwocie nie przekraczającej limitu określonego w § 12 niniejszej uchwały.

§ 14. Uchyla się § 11 i § 12 uchwały Nr LX/402/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.
 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki