Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XLIV/290/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania. 

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLIV/290/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art.  6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt 1i, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.W Uchwale Nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz  terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania dokonuje się następujących zmian: 

 1. § 4 Otrzymuje brzmienie:
  „§ 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości), w wysokości: 
  1)    jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 191,00 zł rocznie 
  2)    jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 764,00 zł rocznie”

   
 2. w § 5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 
   „3.W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 4 opłatę uiszcza się do dnia 31 marca danego roku, a w przypadku złożenia deklaracji w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.”

§3.Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Załączniki

Treść aktu