Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXXII/207/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości kompostujących bioodpady

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXXII/207/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości kompostujących bioodpady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713,ze zm.), art. 6k ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz art 4 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz 1461)

uchwala się, co następuje:

§1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Reszel, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi  1,50 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalonej Uchwałą Nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (ze zmianami) .

§3.Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że dana nieruchomość wyposażona jest w kompostownik przydomowy, w którym zagospodarowywane będą bioodpady, stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości.

§ 4. Częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje:

1)    w przypadku złożenia oświadczenia o zbieraniu odpadów biodegradowalnych, powstających na nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie,
2)    w przypadku złożenia korekty deklaracji w zakresie zbierania odpadów biodegradowalnych – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono korektę  deklaracji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

Załączniki

Treść aktu