Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania 

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXXI/201/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713,ze zm.) oraz art.  6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt 1 i, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.W Uchwale Nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania  dodaje się § 4 w następującym  brzmieniu :

„§ 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok (bez względu na długość okresu korzystania z tych nieruchomości), w wysokości: 

  1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 181,90zł rocznie
  2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 727,60zł rocznie.” 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez mian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

Załączniki

Treść aktu