Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXIII/165/2020
Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1.Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Reszel w poddanej konsultacjom sprawie.

§ 2.1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla Gminy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części środków budżetu gminy na dany rok.
3. Procedurę tworzenia budżetu obywatelskiego określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Reszlu. 

§ 3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg ogólnogminny bądź lokalny, obejmujący teren miasta, sołectwa bądź kilku sołectw.

§ 4. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na zasadach określonych niniejszą uchwałą podejmuje Burmistrz Reszla w drodze zarządzenia.

§ 5.1. Konsultacje społeczne Burmistrz Reszla zarządza:

1)    jeżeli obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów prawa,
2)    na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Reszlu,
3)    na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Gminy Reszel,
4)    z własnej inicjatywy.

2. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt.3 powinien zawierać określenie przedmiotu i zasięg terytorialny  konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia, a także listę  co najmniej 50 mieszkańców popierających wniosek, zawierającą imię, nazwisko, adres, własnoręczny podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konsultacji społecznych, a także  wskazywać osobę upoważnioną do kontaktów z Burmistrzem Reszla w imieniu wnioskodawców.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2 Burmistrz, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, wzywa wnioskodawcę do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia . Wniosek, którego braki formalne nie zostały usunięte , pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6.1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie:

1)    otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,
2)    badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem anonimowych formularzy ankietowych (ankiety drukowane, ankieta elektroniczna),
3)    sondaży internetowych,
4)    za pomocą platformy usług publicznych ( e-usługi)  Gminy Reszel  przy czym możliwe jest łączenie dwóch lub więcej  form przeprowadzania konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od przedmiotu konsultacji i ich  zakresu terytorialnego, każdorazowo dokonuje Burmistrz Reszla.

§ 7. Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na urzędowych tablicach ogłoszeń, tablicach ogłoszeń w Sołectwach, w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. O wynikach konsultacji społecznych Burmistrz Reszla informuje Radę Miejską w Reszlu na najbliższej Sesji.

§ 9. Organy Gminy nie są związane  wynikami konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny  je brać pod uwagę przy  podejmowaniu decyzji.

§ 10.1.Konsultacje powinny trwać wystarczająco długo, aby umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom w przedmiocie konsultacji. Minimalny czas trwania konsultacji to 7 dni.
2.Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 11. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Gmina Reszel.

§ 12. Traci moc Uchwala Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§14.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Załączniki

Treść aktu