Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIX/141/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIX/141/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art 41 ust. 1 i art 42 ustawy 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm)) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn.zm.), 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są składać
do Burmistrza Reszla, na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24; 11-440 Reszel  w terminach :

1) 14 dni - od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni - od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszcza się wyłącznie w formatach elektronicznych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 180 ze zm.),
2) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie XML, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) deklarację przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych,
4) deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Reszli z dnia 8 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki