Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIX/139/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIX/139/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 r., poz. 206 ze zm.) ) oraz art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) tj.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

uchwala się, co następuje:

§1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych odpady:

1)    odpady komunalne odbierane bezpośrednio  z nieruchomości

a)    papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
b)    metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
c)    szkło, w tym opakowania ze szkła,
d)    odpady ulegające biodegradacji ( bioodpady) 
e)    popiół
f)    komunalne odpady zmieszane
2)    odpady komunalne, powstałe w gospodarstwach domowych , odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów
a)    sprzęt elektryczny i elektroniczny;
b)    przeterminowane leki i chemikalia;
c)    odpady komunalne nieklasyfikowane jako odpady medyczne ( strzykawki itp.)
d)    zużyte baterie, akumulatory ,
e)    zużyte opony,
f)    tekstylia, odzież
g)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2.1.Selektywne zbieranie powstałych w gospodarstwach domowych odpadów winno być prowadzone:

1)    w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej w mieście Reszel  dla ulic: H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, S. Wyspiańskiego, Krótkiej, Rynek, W. Reymonta, Podzamcze, Spichrzowa, I. Kraszewskiego oraz w budynkach , w których zlokalizowanych jest nie więcej niż sześć lokali mieszkalnych: w pojemnikach na odpady zmieszane oraz w pojemnikach lub  workach do pozostałych odpadów, w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji. 
2)    w zabudowie wielorodzinnej, za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej w mieście Reszel dla ulic: H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, S. Wyspiańskiego, Krótkiej, Rynek, W. Reymonta, Podzamcze, Spichrzowa, I. Kraszewskiego oraz w budynkach , w których zlokalizowanych jest nie więcej niż sześć lokali mieszkalnych : w pojemnikach na odpady zmieszane oraz w pojemnikach lub  workach do pozostałych odpadów, w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji. 

2.Ilość oraz pojemność pojemników w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji powinna być dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu odbiorów przewidzianych w harmonogramie.
3.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do obowiązków właściciela nieruchomości, worki nieodpłatnie dostarczy podmiot odbierający odpadu komunalne. 

§ 2.1. Nie rzadziej niż dwa razy w roku, w okresie od marca do listopada , bezpośrednio z nieruchomości odbierane są od właścicieli nieruchomości meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .
2. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawężnika, a w przypadku  zabudowy wielorodzinnej – w  wyznaczonych miejscach posadowienia pojemników.
3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust.2, w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.
4.Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy Reszel, będą traktowane jako odpady niesegregowane, a właściciel nieruchomości ponosił będzie  opłatę podwyższoną.

§3. Stałymi miejscami  odbioru odpadów są:

1)     dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - nieruchomość wytwórcy odpadu
2)    dla zabudowy wielorodzinnej -  wyznaczone przez właścicieli nieruchomości miejsca posadowienia pojemników na odpady,
3)    punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych – dla odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, w zakresie posiadanego zezwolenia ,
4)    punkty (pojemniki) zlokalizowane w przychodniach zdrowia i aptekach – dla przeterminowanych leków,

§4. Terminy odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji odpadów , w zależności od rodzaju zabudowy i sposobu gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów, określa regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Reszel.

§ 5.1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 odbywać się  będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Reszel zawrze umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odbiór odpadów, o którym mowa w ust. 1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
4. Odpady niebezpieczne są dostarczane przez ich wytwórców do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zlokalizowanego w Reszlu przy ul. Warmińskiej 18

§6.Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych:

1)    uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w godzinach pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
2)    przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia składane na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie – zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 7.Tracą moc:

1)     Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Reszlu  z dnia 30 czerwca 2016 r.. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2)    uchwała Nr XLII/284/2017 Rady Miejskiej w Reszlu  z dnia 30 sierpnia 2017  r.. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3)    uchwała Nr XLVI/319/2017 Rady Miejskiej w Reszlu  z dnia 30 listopada 2017 r.. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od  dnia 1 lutego 2020 roku.

Załączniki

Treść aktu