Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XV/115/2019 RADY Miejskiej w Reszlu z dnia 08 października 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reszlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Numer aktu: XV/115/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warm.-Maz.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XV/115/2019
RADY Miejskiej w Reszlu
z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reszlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art 9a ust.15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z póź zm.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reszlu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała IV/10/2010 Rady Miejskiej w Reszlu  z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Załączniki: