Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 08 października 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Numer aktu: XV/114/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XV/114/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na podstawie art.10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Reszel Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w formie wykonania przez Gminę Reszel, ze środków własnych Gminy, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wartość zadania 25 490,01 zł.

§ 2. Środki finansowe w kwocie 25 490,01 zł na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczono w budżecie Gminy Reszel w 2019 roku, dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pod nazwą: pn. „Przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania wymienionego w § 2 są dochody własne gminy.

§ 4. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Reszel.


 

Załączniki: