Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 08 października 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego.

Numer aktu: XV/113/2019 

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XV/113/2019 
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego.

Na podstawie art.10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Reszel Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie wykonania przez Gminę Reszel ze środków własnych Gminy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m2) przy ulicy Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” realizowanego w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – wartość zadania 16 452,26 zł.

§ 2. Środki finansowe w kwocie 16 452,26 zł na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczono w budżecie Gminy Reszel w 2019 roku, dział 600 – Transport i łączność,
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pod nazwą: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m2) przy ulicy Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie  realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania wymienionego w § 2 są dochody własne gminy.

§ 4. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Reszel.


 

Załączniki: