Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała XV/111/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 08 października 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2019 - 2033.

Numer aktu: XV/111/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała XV/111/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2019 - 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 roku Poz. 92 z późn. zm.)

uchwala, się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019  – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki: