Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Reszla z dnia 07 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,  stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 122/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 122/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2019. 506)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U. z 2018 r.   poz.  2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje: 

§ 1 Przeznaczyć do sprzedaży:

-    udział w ilości 5/100 w działce nr  91/1 o pow. og. 899 m2 KW OL1K/00027459/6 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul.  Krasickiego 4 oraz lokal mieszkalny Nr 4 w budynku usytuowanym na w/w działce 
 (wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 2 Wykaz, o którym mowa w  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki: