Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Numer aktu: XIV/110/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIV/110/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 599 618,79 zł i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 599 618,79 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr   3 i 3a do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi  13 125 246,27 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr  3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w  planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 8 432 583,00 zł, rozchody wynoszą  2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów  -  41 136 062,95 zł, z tego:  
dochody bieżące – 33 436 686,78 zł
dochody majątkowe – 7 699 376,17 zł

- po stronie wydatków  -  47 176 633,07 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 32 473 472,80 zł
wydatki majątkowe – 14 703 160,27 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu gminy w wysokości 6 040 570,12 zł.
2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 5 580 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 459 596,03 zł.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiegooraz  publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Załączniki: