Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel.

Numer aktu: XIV/108/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr  XIV/108/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2019r. poz. 506. tj. ze zm.) w związku z  art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018 r. poz. 2067. tj. ze zm.) oraz § 9 ust. 1-2 Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu Nr XXXIX/272/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym  na terenie Gminy Reszel (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lipca 2017 roku Poz. 2965).  

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku z budżetu gminy Reszel dotacji celowej w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na rzecz Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie i budowlane przy zabytku: budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 2-3 w Reszlu, pn: „Remont elewacji zabytkowej wikarówki w Reszlu, w zakresie drzwi wejściowych w elewacji głównej od strony ulicy”.

§ 2.  Szczegółowy zakres prac oraz warunki przyznania i rozliczania dotacji określi umowa dotacyjna.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4.  Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki: