Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Reszla z dnia 06 września 2019r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

Numer aktu: 109/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 109/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 06 września 2019r.

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst Dz. U. 2018. 2204 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm. ( Dz. U. Woj. W-M z 2013, poz. 272)

zarządzam co następuje:

§ 1.  W celu realizacji zadania dotyczącego uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych, Gmina Reszel nabywa odpłatnie działkę położoną w obrębie geodezyjnym 3 miasta Reszel: 

  -  działka nr 147/38 o powierzchni  0,5252 ha, KW OL1K/00043187/6

§ 2. Wartość nieruchomości wskazanej w § 1 ustanawia się na podstawie negocjacji.

§ 3. Szczegóły związane z nabyciem nieruchomości, o której mowa w § 1 w tym w szczególności cenę zakupu, sposób rozliczenia, wskazanie stron zobowiązanych do pokrycia kosztów dodatkowych określone zostaną w protokole. 

§ 4. Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

§  5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: