Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.

Numer aktu: XIII/104/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr  XIII/104/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.

Na podstawie art.10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Reszel udziela Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Reszel na 2019 rok  w wysokości 46.328,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenia i zasady rozliczenia, określone zostaną w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki: