Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”.

Numer aktu: XIII/103/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/103/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”.

Na podstawie art.10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany zapisu § 2 uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”.

§ 2.  § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Reszel na 2019 rok w wysokości 153 670,63 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Reszel.

Załączniki: