Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Numer aktu: XIII/101/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
 z dnia  29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel  za I półrocze roku budżetowego składa się z części opisowej i tabelarycznej.

§ 2. Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za I półrocze roku budżetowego zawiera informacje dotyczące wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w części tabelarycznej obejmuje:

1. Plan i wykonanie dochodów z uwzględnieniem stopnia realizacji dochodów.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym.
3. Plan i wykonanie wydatków z uwzględnieniem stopnia realizacji wydatków.
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
5. Informację o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy.
6. Informację o wydatkach majątkowych Gminy Reszel. 
7. Informację o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów.
8. Informację o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat. 
9. Plan i wydatki jednostek pomocniczych.
10. Realizację Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO).
11. Zmiany w planie wydatków na realizację  programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp. 
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 
13. Należności Gminy Reszel.
14. Zobowiązania  Gminy Reszel. 

§ 4.1. Wraz z Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel składa się Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy z uwzględnieniem przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp.

§ 5.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego składają jednostki kultury z uwzględnieniem informacji o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) 
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego dołącza się do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za I półrocze roku budżetowego.

§ 6. Burmistrz Reszla przedstawia Radzie Miejskiej w Reszlu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reszel za I półrocze wraz z informacjami , o których mowa w § 4 i § 5 do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.    

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
 

Załączniki: