Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Numer aktu: XIII/97/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała  Nr XIII/97/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2137).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2018 roku, dokonuje się następującej zmiany:

1)    Rozdział IV Zasady finansowania i realizacji programu ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Członkowie Komisji za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: 
Przewodniczący GKRPA             250,00 zł  brutto
Zastępca Przewodniczącego GKRPA    230,00 zł brutto
Sekretarz GKRPA                 250,00 zł brutto
Członek GKRPA                 200,00 zł brutto.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki: