Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Numer aktu: XIII/95/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warm.-Maz.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/95/2019
Rady Miejskiej w  Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1, art. 51b ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)

 uchwala się, co następuje 

§  1. 1. W Uchwale Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz. z 2018r. poz.937) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się ośrodek wsparcia dziennego typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych, typu  B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.”
2.W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 6.1. otrzymuje brzmienie: 
„Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), z niepełnosprawnością intelektualną (typ  B), dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ. C), dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D), nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.”

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla

§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Załączniki: