Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 BURMISTRZA RESZLA z dnia 04 lutego 2019 rok w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Reszlu

Numer aktu: 19/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019
BURMISTRZA RESZLA
z dnia 04 lutego 2019 roku

w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Reszlu

Na podstawie § 2 pkt 1 i 2  Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się koordynatora czynności kancelaryjnych 

Panią Klaudię Zubrycką 

pełniącą jednocześnie obowiązki archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy w Reszlu 

§ 2.Zadaniem koordynatora czynności kancelaryjnych jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Reszlu, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 3. Zadania archiwum zakładowego określone zostały w  Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Reszla z dnia z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: