Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 16/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 16/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2018. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje:

§1 Przeznacza się do sprzedaży:
- działkę niezabudowaną stanowiącą drogę wewnętrzną w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 18/1 o pow. 652m2 KW OL1K/00033008/5, położoną w obrębie geodezyjnym Staniewo gm. Reszel z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich nr 3/3 i nr 20, KW OL1K/00029618/3,

- działkę niezabudowaną stanowiącą drogę wewnętrzną w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 289/7 o pow. 86m2 KW OL1K/00021488/6, położoną w obrębie geodezyjnym Siemki gm. Reszel z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich nr 288/1i nr 289/3, KW OL1K/00023090/3,

- działkę niezabudowaną w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 34/2 o pow. 231m2 KW OL1K/00025889/5, położoną w obrębie geodezyjnym  3 miasta Reszel z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 176 KW OL1K/00011276/4.

§2 Wykaz, o którym mowa w podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki: