Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 17/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 17/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 01 lutego 2019r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U. z 2018 r. poz.  2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.,

zarządzam co następuje:

§ 1 Przeznacza się do sprzedaży:
- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 176/1 o  pow. 747 m2 KW  OL1K/00020907/3  położoną w obrębie geodezyjnym 12 - Pilec gm. Reszel zabudowaną  budynkiem biblioteki o pow. użytkowej 86,79 m2   posadowionym na w/w działce, 
(wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia)                                                                                                        

§ 2 Wykaz, o którym mowa w §  1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§ 3 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: