Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Reszla z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Wólka Ryńska gm. Reszel. 

Numer aktu: 13/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie  Nr 13/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Reszel, położonej  w obrębie geodezyjnym Wólka Ryńska gm. Reszel. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U.2018, poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018. 2204 ze zm. ), rozdz. 3 § 7 ust. 1  uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określania  zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej w obrębie geodezyjnym Wólka Ryńska o numerze ewidencyjnym 15/1 o pow. 0,5800 ha, KW OL1K/00007519/9
na rzecz Energa - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie przy ul. Tuwima 6  w związku z zajęciem części przedmiotowej nieruchomości w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznego przyłącza kablowego dł. 2 m ze złączem kablowo-pomiarowym 

§ 2. Stawkę opłaty służebności przesyłu ustala się w wysokości  108,00 zł netto.

§ 3. Stawkę określoną w § 2 ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6.12.2018 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego dr inż. Cezarego Kowalczyka.

§ 4. Ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem, w wysokości 108,00 zł  netto, powiększonym o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  płatnym przelewem  w terminie 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

§ 5. Koszty związane z ustanowieniem służebności, to jest koszt wynagrodzenia Notariusza, koszty sądowe, koszty wpisów, zostaną pokryte przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: