Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Numer aktu: IV/42/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr IV/42/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 04 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 1 967 235,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr   2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r. po dokonanych zmianach wynosi 12 070 500,71 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr  2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 972 986,97 zł, rozchody wynoszą  2 807 649,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów  -  38 563 745,80 zł
z tego:  
dochody bieżące – 31 758 515,00 zł
dochody majątkowe – 6 805 230,80 zł

- po stronie wydatków  -  43 729 082,89 zł
z tego:  
wydatki bieżące – 30 730 182,18 zł
wydatki majątkowe – 12 998 900,71 zł.

§ 6.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu gminy w wysokości 5 165 337,09 zł.
2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 165 337,09 zł.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w § 5 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2019 rok.

2. § 5 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,  zaciąganych na:
      
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 972 986,97 zł.”

§ 8.1. Dokonuje się zmian w § 15 ust. 1 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2019 rok.
2. § 15 ust. 1 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały,  na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 972 986,97 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz  publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Załączniki: