Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Reszla z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji oraz ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów.  

Numer aktu: 5/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 5/2019
Burmistrza Reszla 
z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji oraz ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów.
 
Na podstawie 30 ust. 1 i w związku z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 21 i 22 statutów sołectw Gminy Reszel  stanowiących załączniki Nr 1-18 do Uchwały Nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw  (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. z 2003 r., poz. 1154) oraz do Uchwały Nr XII/57/2011 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100, poz. 1689) i Uchwały Nr XII/59/2011 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100, poz. 1691) 

zarządza się,  co następuje:
 
§ 1. Ustala się  termin i miejsce wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Reszel zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectw przez ogłoszenie  na tablicach ogłoszeń na co najmniej 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania wyborczego. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Reszel.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki: