Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Reszla z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia likwidatora Filii bibliotecznej w Pilcu

Numer aktu: 164/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 164/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia likwidatora Filii bibliotecznej w Pilcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm) oraz  § 4 ust.2 Uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Pilcu

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Barbarę Bielską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu na likwidatora likwidowanej jednostki.

§ 2. Obowiązkiem likwidatora jednostki, o której mowa w § 1 jest w szczególności:

1)    uregulowanie spraw pracowniczych,
2)    zarchiwizowanie akt i dokumentów,
3)    skatalogowanie księgozbioru
4)    sporządzenie protokołu stanu majątku
5)    sporządzenia protokołu stanu majątku, 
6)    uregulowanie wymagalnych należności i zobowiązań,
7)    zgłoszenie likwidacji właściwemu zakładowi ubezpieczeń społecznych, urzędowi skarbowemu,  wojewódzkiemu urzędowy statystycznemu oraz innym urzędom i podmiotom, z którymi zakład współpracuje,
8)    zgłoszenie zmiany do podmiotów, z którymi zakład zawarł umowy , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r. 
9)    przejęcie majątku w zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień:

1)    w zakresie spraw finansowo-księgowych i pracowniczych - 31 grudnia 2018 r.
2)    w zakresie spraw  związanych z księgozbiorem – 30 marca 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: