Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 Burmistrza Reszla z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Reszlu

Numer aktu: 161/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018
Burmistrza Reszla 
z dnia 07 grudnia  2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników  w Urzędzie Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2017 Burmistrza Reszla  z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Reszlu dodaje się § 9a w brzmieniu:

„9a.1.Za  przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępcy  przysługuje dodatek do wynagrodzenia .
2. Dodatek ustala w wysokości do 30% opłaty dodatkowej, o której mowa w przepisach odrębnych i przysługuje za miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie, którym mowa w ust. 1. 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3.1.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.
2.W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w  Reszlu.


 

Załączniki: