Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ,stawki czynszu za lokale socjalne oraz stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Reszel.

Numer aktu: 154/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 27 listopada 2018  roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ,stawki czynszu za lokale socjalne oraz stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn.zm) oraz art. 8 pkt 1, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.– o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234,) oraz w związku z Uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Reszel na lata 2018-2022" (Dz. Urz. Woj. W-M z 2018 r., poz.2107)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr  147/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ,stawki czynszu za lokale socjalne oraz stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Reszel dokonuje się następujących zmian:

1)    w § 1 ust. 1 wykreśla się wyrazy „od dnia 01 stycznia 2019 roku”
2)    w § 2  wykreśla się wyrazy „od dnia 01 stycznia 2019 roku”.
3)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel”.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
 

Załączniki: