Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Reszla z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 165/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 165/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 17 grudnia  2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2018. 994 z późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U. z 2018 r.   poz.  2204) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje: 

§ 1 Przeznaczyć do sprzedaży:

-    udział w ilości 17/100 w działce nr  124/11 o pow. og. 924 m2, KW OL1K/00007765/8 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul. Chrobrego 6 oraz lokal mieszkalny Nr 7 w budynku usytuowanym na w/w działce,
-    udział w ilości 9/100 w działce nr  124/11 o pow. og. 924 m2, KW OL1K/00007765/8 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul. Chrobrego 6 oraz lokal mieszkalny Nr 6 w budynku usytuowanym na w/w działce,
-    udział w ilości 11/100 w działce nr  124/11 o pow. og. 924 m2, KW OL1K/00007765/8 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul. Chrobrego 6 oraz lokal mieszkalny Nr 5 w budynku usytuowanym na w/w działce,
-    udział w ilości 26/1000 w działce nr  227/1 o pow. og. 621 m2, KW OL1K/00026709/7 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul.  Reymonta 1-4 oraz lokal mieszkalny Nr 23 w budynku usytuowanym na w/w działce,
-    udział w ilości 28/100 w działce nr  93/4 o pow. og. 500 m2, KW OL1K/00023395/1 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul.  Kolejowej 7 oraz lokal mieszkalny Nr 1 w budynku usytuowanym na w/w działce,

(wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

                                                          
§ 2 Wykaz, o którym mowa w  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: