Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Reszla z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni

Numer aktu: 159/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr  159/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 05 grudnia 2018r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.


§2

 1. Podstawą otrzymania zwrotu kosztów dowozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Reszel, jest złożenie przez rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy w Reszlu w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 1. 
 3. Zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna następuje na podstawie umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego i rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego. 
 4. Umowa zawierana jest pomiędzy Burmistrzem Reszla, a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§3

 1. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego stanowi: 
  1. w przypadku przejazdu dziecka lub ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, wysokość ceny biletu. 
  2. w przypadku dowożenia dziecka lub ucznia prywatnym samochodem osobowym rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej lub ośrodka  i z powrotem kwotę zwrotu stanowić będzie iloczyn stawki dziennej i liczby dni faktycznego dowozu. Liczbę dni dowozu ustala się na podstawie oświadczenia rodziców oraz poświadczenia obecności i zakwaterowania wydanego przez dyrektora szkoły. Stawka dzienna liczona jest jako iloczyn wskaźników uzgodnionych w umowie: średniego zużycia paliwa/100, liczby kilometrów na najkrótszej trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem oraz średniej ogólnopolskiej detalicznej ceny paliwa  przyjętej wg danych serwisu internetowego w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem pkt. c).
  3. obliczona stawka zwrotu za dzień może być podwyższona w przypadku stwierdzenia, że drogi, którymi będzie dowożone dziecko są nieutwardzone,  gruntowe bądź ich stan techniczny jest zły z innych powodów.
 2. Za dni nieobecności dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

§4

 1. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w §2 ust. 4, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Urzędzie Gminy w Reszlu, miesięczny wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik do przedmiotowej umowy. 
 2. Miesięczny wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24  nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka lub ucznia. 
 3. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu  nastąpi do 14 dni  od dnia złożenia miesięcznego wniosku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Załączniki: