Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Numer aktu: LIX/400/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warm.-Maz.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LIX/400/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca  2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm)  art. 400 a ust 1 pkt 8, pkt 9, i 22 oraz w związku z art. 403 ust.2- 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK oraz MRiRW

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Dotacje celowe mogą być udzielane na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska tj.:

1) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w przypadku braku możliwości technicznego podłączenia ich do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione;

2) Usuwanie (demontaż, transport i unieszkodliwianie)  pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych;

3) Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła o mocy do 40kW;

4) Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:

a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą”.

2)  § 3 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

” 2. Kwota przyznanej dotacji wynosi:

1) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzenia ścieków: 80 % wartości inwestycji, nie więcej 
niż 8 000 zł;

2) dla usuwania pokryć dachowych zawierających azbest 80 % kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie obejmującym demontaż, transport i unieszkodliwianie eternitu, nie więcej  niż 5 000 zł;

3) dla budowy urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii  w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła: 60% wartości inwestycji, nie więcej  niż 5 000 zł;

4) dla zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:

a) ogrzewanie gazowe;
b) ogrzewanie elektryczne;
c) ogrzewanie olejowe;
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
e) pompy ciepła;
f) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
g) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą: dofinansowanie wynosi  50% wartości inwestycji, nie więcej niż 3 000 zł”.

3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki: