Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Reszla z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie: zmian do zarządzenia w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Reszel i jej jednostkach organizacyjnych.

Numer aktu: 48/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 48/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 04 maja 2018 roku

w sprawie: zmian do zarządzenia w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Reszel i jej jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz w związku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku (C-276/14), a także w związku
z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 roku (Sygn. I FPS 4/15) 

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Reszla z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Reszel i jej jednostkach organizacyjnych.

2. Załącznik do zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Reszla z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Reszel i jej jednostkach organizacyjnych otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
 

Załączniki: