Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Burmistrza Reszla z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości

Numer aktu: 29/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.),

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr  133/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian w opisie do kont 130 i 720.

1) Opis do konta 130 otrzymuje brzmienie:

„Konto 130 -  Rachunek bieżący jednostki

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1)    otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w korespondencji z kontem 223,
2)    z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 221, 141 w przypadku odprowadzonych dochodów z kasy jednostki lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się w szczególności:
1)    zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,
2)    okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konto 130 służy również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Ewidencja  analityczna do konta 130 powinna umożliwiać identyfikację realizowanych przez jednostkę projektów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz rozliczeń podatku VAT.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym. 
0Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
1)    wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych
na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;
2)    dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych.
3)    Dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych wykazywane są na koncie 130 zgodnie z wpływami na rachunek bankowy. W podziale klasyfikacji budżetowej saldo konta może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma i powinno ono być zgodne z informację otrzymywaną z Urzędów Skarbowych o dochodach otrzymanych (kol. 8 sprawozdania Rb-27S).

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:
1)    przelewu dochodów budżetowych do końca roku, w korespondencji z kontem 222,
2)    przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
Wpływy dotacji i subwencji w okresie roku ewidencjonowane są na koncie 133 Organu.

2) Opis do konta 720 otrzymuje brzmienie:

„Konto 720 — Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych  bezpośrednio z podstawową działalnością  jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się  podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu należne na podstawie odrębnych przepisów lub umów.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych,
a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

„Do celów sprawozdawczych związanych z dochodami wykonanymi wykazywanymi przez Urzędy Skarbowe wyodrębniono konto 720 „Dochody wykonane US”. Na koncie tym ewidencjonuje się przychody z tytułu wpływów z Urzędów Skarbowych. Saldo tego konta wykazywane jest w sprawozdaniu Rb-27S w kol. 7 „Dochody wykonane”. Saldo to powinno być zgodne z wykonanymi dochodami wykazanymi przez Urzędy Skarbowe.”

Na koniec roku, na koncie 720 księguje się przychody z tytułu dotacji i subwencji, które w trakcie roku księgowane są w Organie, w korespondencji z kontem Wn 221.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 (strona Wn) przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Reszla z dnia 19 września 2017 roku w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: