Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 Burmistrza Reszla  z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości

Numer aktu: 37/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
Burmistrza Reszla
 z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr  84/2017 Burmistrza Reszla z dnia 19 września 2017 roku w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: