Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Reszla z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie: wniesienia udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu 

Numer aktu: 21/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie: wniesienia udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), oraz § 3 ust.1 Uchwały Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Reszla akcji lub udziałów Gminy Reszel w spółkach prawa handlowego, Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu  z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Reszla postanawia wnieść wkład pieniężny do Spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z .o.o. w Reszlu w kwocie 466 500,00 zł w zamian za objęcie 933 udziałów, po 500 zł każdy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
 

Załączniki: