Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Reszla z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 63/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie  Nr 63/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 04 czerwca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2017. 1875 ze zm.)  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U.  2018. 121 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012  Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje:
                                                           
§1 Przeznacza się do sprzedaży:
- działkę niezabudowaną stanowiącą drogę wewnętrzną w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 250 o pow. 5200m2  KW OL1K/00027439/0, położoną w obrębie geodezyjnym  Leginy gm. Reszel z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich nr 188/3, KW OL1K/00007138/4; nr 188/4, KW OL1K/00033561/9 i nr 188/5, KW OL1K/00012309/2.

§2 Wykaz, o którym mowa w podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu  podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki: