Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Reszla z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 59/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 59/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.2017, poz. 1875 z późn. zm.)  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2018. 121 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje: 

§ 1 Przeznaczyć do sprzedaży:

-    udział w ilości 19/100 w działce nr 73/1 o pow. 1542 m2 , KW OL1K/00023372/4 położonej w Reszlu, obr. 2 przy ul.  Warmińskiej 11 oraz lokal mieszkalny Nr 1  w budynku usytuowanym na w/w działce,
 (wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: