Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Reszla z dnia 24 maja 2018 r. sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek.

Numer aktu: 58/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 58/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 24 maja 2018 r.

sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/292/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunki przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel

zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    § 1 otrzymuje brzmienie:
Powołuję Komisję ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek w składzie:

1)    Małgorzata Żoch - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego;
2)    Pan Edward Szmul – dyrektor szkoły;
3)    Pani Jolanta Radomska  – nauczyciel ze szkoły, wskazany przez radę pedagogiczną,
4)    Pani Iwona Michalska  – przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”,
5)    Pani Elżbieta Ziółek  – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
6)    Pani Barbara Szewielińska – przedstawiciel emerytów i rencistów.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: