Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Reszla z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 38/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 05 kwietnia 2018  roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 1042  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.1666  z późn.zm)w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2017 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2017 roku § 32 otrzymuje brzmienie:

„32.1. Pracownicy obsługi – sprzątaczki, wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 19.30.
2. Dla pracowników obsługi – sprzątaczek, wykonujących pracę na stadionie miejskim, może być ustalony zadaniowy czas pracy, z zastrzeżeniem postanowień § 29 pkt 1.”.

§ 2.  Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 31.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana wskazana w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości pracownikom. 


 

Załączniki

Treść aktu