Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Informacja 
o przebiegu konsultacji społecznych
nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

W okresie od dnia 10.11.2023 r. do dnia 23.11.202 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Celem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych o projekcie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w  uchwale Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  29 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Reszel projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt Programu Współpracy konsultowany był za pomocą następujących instrumentów dialogu społecznego:

  1. umieszczenia projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wysłanie projektu Programu pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym 
  3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu,
  4. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Reszel,

Opinie i uwagi można było przedkładać osobiście lub drogą elektroniczną na załączonym do ogłoszenia formularzu uwag.

Uwagi do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wniosło Towarzystwo Miłośników Reszla i okolic: 

Uwaga nr 1
„Program nie daje wszystkim organizacjom pozarządowym możliwości inicjowania, tworzenia i realizacji programów społeczno – gospodarczych na szczeblu lokalnym. W programie znajdują się tylko zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym skierowane od lat do konkretnych podmiotów. Organizacje pozarządowe, których główne cele działań nie są tożsame z określonymi przez gminę obowiązkowymi zadaniami nie mają żadnej możliwości skorzystania ze wsparcia gminy w swoich działaniach.”

Odpowiedź: 
Zakres przedmiotowy realizacji Programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Art. 19b tej ustawy wskazuje sposób 
w jaki mieszkańcy, bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.  W Programie współpracy odzwierciedlenie tychże zapisów znajduje miejsce w postanowieniach ogólnych tj. „Przedstawione niżej rozwiązania, wprowadzone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dają organizacjom pozarządowym możliwość inicjowania, tworzenia i realizacji programów społeczno – gospodarczych na szczeblu lokalnym.”

 

Uwaga nr 2
„Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic, aktywnie działające od 2014 r. nie potwierdza „budowania partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi”. Towarzystwo nigdy nie miało możliwości wzięcia udziału w otwartych konkursach ofert.”

Odpowiedź
Na przełomie lat 2014-2023 otwarte konkursy ofert dotyczyły zadań z różnych stref min.  zajęć sportowych, zajęć bez używek, popularyzacji muzyki poważnej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, organizacji dowożenia dzieci niepełnosprawnych, organizacji zawodów motocrossowych, wspierania rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji, organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”, promocja Gminy Reszel w zakresie rozpowszechniania turystyki oraz wartości historycznych i artystycznych. Konkursy są otwarte, adresowane do bliżej nieokreślonej liczby organizacji które mogą do konkursu przystąpić, ogłoszenia o konkursach podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Uwaga nr 3
„Program nie pozwala na innowacyjność, realizowane mogą być tylko zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym ujęte w programie. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic i wiele innych stowarzyszeń z gminy Reszel nie ma możliwości wystąpienia z własnym pomysłem na działania o charakterze innym niż sportowe lub w zakresie organizacji dowożenia dzieci do szkół czy prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.”

Odpowiedź. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust 4 pkt 5 wskazuje , że w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi mają być ujęte priorytetowe zadania publiczne. Współpraca Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami nie polega tylko i wyłącznie na realizacji zadań priorytetowych, współpraca to również możliwość inicjatywy lokalnej o której mówi art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to również możliwość uzyskania pożyczki, umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd, użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz wiele innych możliwości o których mowa w punkcie V Programu. 

 

Uwaga nr 4
„Zasada uczciwej konkurencji nie jest realizowana. Zadania własne gminy ujęte w programie skierowane są na ogół do konkretnych stowarzyszeń. Analiza sprawozdań z kilku lat wskazuje na to, ze preferowane są stowarzyszenia o charakterze sportowym, realizujące organizację dowożenia dzieci lub zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.”

Odpowiedź
Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert każde Stowarzyszenie ma prawo przedstawić ofertę na realizację danego zadania. Przedłożone oferty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym, po czym komisja konkursowa przedstawia burmistrzowi propozycję wybranych ofert oraz przyznanych kwot dotacji. Każda oferta spełniająca wymogi formalne 
i merytoryczne otrzymuje możliwość realizacji zadania. Stowarzyszenia które, nie pracują w określonych dziedzinach mają możliwość zgłoszenia inicjatywy lokalnej czy oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Uwaga nr 5
„Ujęte są tylko zadania własne o charakterze obowiązkowym o charakterze sportowym, organizacja dowożenia dzieci i zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Nie ma żadnych zadań kierowanych np. do seniorów, do Kół Gospodyń Wiejskich a także do stowarzyszeń które podobnie jak Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic działają aktywnie na rzecz ocalenia i upamiętnienia dorobku kulturalnego i tradycji Reszla i okolic.”

Odpowiedź
Każdego roku organizacje pozarządowe mają możliwość składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok następny.  Informacja ta jest podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel. Tworząc projekt budżetu wszystkie wnioski są analizowane pod względem możliwości sfinansowania tychże zadań i są wpisywane do projektu budżetu na dany rok . Dodatkowo jeżeli zaakceptowane zadanie wynika z wniosku organizacji pozarządowej umieszcza się je w Programie współpracy. 

 

Podsumowanie:
Program jest opracowywany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie, która szczegółowo określa zasady współpracy. Wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają możliwość skorzystania pomocy z finansowej oraz pozafinansowej.  Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa i inne podmioty mają możliwość zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych poprzez wnioski do projektu budżetu na następny rok kalendarzowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa projekt Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podlega konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne przeprowadzane są na podstawie Uchwały Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie Gminy Reszel projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy. Zgodnie z § 4 ust. 1  Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku ich, uwzględnienia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Wynik konsultacji 
nie jest wiążący dla organów Gminy.

Załączniki