Wersja obowiązująca z dnia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Burmistrz Reszla z siedzibą przy ul. Rynek 24,11-440 Reszel – w zakresie rejestracji wniosków składanych w organie dowolnej gminy w ramach zastrzeżenia numeru PESEL, cofania zastrzeżenia, wydawania zaświadczenia zawierającego odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL oraz przechowywania przez Burmistrza Reszla dokumentacji pisemnej;
 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem –Burmistrzem Reszla można się skontaktować  tel. 89 755 39 00, poprzez adres e-mail: burmistrz@gminareszel.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 24,11-440 Reszel.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator –Burmistrz Reszla wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Dorotę Brandeburg, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:

iod@gminareszel.pl

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO[1] w związku z przepisem szczególnym ustawy przez;

 • Burmistrz Reszla- w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, cofnięcia zastrzeżenia, i wydania zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – na podstawie art. 23e ust. 2 pkt. 2 oraz art. 23k ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji ludności;
 • Ministra Cyfryzacji - w celu zastrzeżenia numeru PESEL, cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, wydania zaświadczenia zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń- na podstawie art. 23a  i 23k ust. 5 ustawy o ewidencji ludności.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.

ODBIORCY DANYCH

 

 •  Podmiotami przetwarzającymi są:
  • Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługę utrzymania systemu.
 • Dane udostępniane są do:
  • organów gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art.  23b ust. 4 ustawy o ewidencji ludności;
  • oraz na podstawie art. 23 m ust. 1 ustawy o ewidencji ludności do: 
   1. podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań;
   2. podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego;
   3. podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy;
   4. notariuszy;
   5. dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
   6. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
   7. kredytodawców w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
   8. dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);
   9. biur informacji gospodarczej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 528 i 1394)

KATEGORIE DANYCH

Imię, nazwisko, numer PESEL, uzasadnienie złożenia wniosku przez pełnomocnika.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych, także za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 23k ustawy o ewidencji ludności;
 • żądania ich sprostowania;
 • ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Rejestr PESEL
 • Pani/Pana wniosek
 • pełnomocnik, kurator albo opiekun prawny, który w Pani/Pana imieniu składa wniosek.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zastrzeżenia numeru PESEL lub cofnięcia zastrzeżenia.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).