Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

BURMISTRZ RESZLA

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Reszel.

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Reszel, po ich pozytywnej weryfikacji, może zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podstawa prawna: Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Okres naboru wniosków:
  rozpoczęcie naboru: 01.08.2023 r.,
  zakończenie naboru: 07.08.2023 r., godzina graniczna: 12:00.
 2. Zasady składania wniosków:
  • wnioski w w/w terminie należy składać:
   1. listownie do Urzędu Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel z dopiskiem ,,Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,
   2. osobiście w Kancelarii Burmistrza Reszla pokój nr 17 Urzędu Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
  • o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Reszel. Wnioski o przyznanie dotacji złożone po godzinie granicznej (12:00) w ostatnim dniu naboru tj. 07.08.2023 r. nie będą rozpatrywane,
  • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. -  Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej z poniższych kategorii:
   1. do 150 000 złotych,
   2. do 500 000 złotych,
   3. do 3 500 000 złotych,
  • wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 3. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Reszel, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.
 4. Dotacja, dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Reszel, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji i 2% udziału własnego wnioskodawcy.
 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.
 6. Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek o dotację zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z następującymi załącznikami:
  • kosztorys planowanych prac lub robót,
  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,  zgoda współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót,
  • pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (jeżeli jest wymagane).
 7. Załączniki do wniosku, których wnioskodawca nie posiada na tym etapie postępowania należy uzupełnić najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy wniosek o dotację dotyczy nakładów koniecznych obejmujących łącznie sporządzenie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, załączniki te nie są wymagane.
 8. Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje Komisja Konkursowa powoływana przez Burmistrza Reszla.
 9. Wnioski zakwalifikowane przez Komisję Konkursową jako poprawne pod względem formalnym będą oceniane według poniższych kryteriów:
  • stan zachowania zabytku,
  • wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Gminy Reszel,
  • wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku,
  • promowanie historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Reszel,
  • dostępność obiektu dla społeczności.
 10. Złożenie wniosku oraz wyłonienie w naborze nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 12. Zasady wyboru wniosków:
  • od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie,
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, 
  • Burmistrz Reszla może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 13. Po uzyskaniu przez Gminę Reszel wstępnej promesy udzielenia dofinansowania  z Programu, Rada Miejska w Reszlu podejmie uchwałę o przyznaniu dotacji.
 14. Po podjęciu przez Radę Miejską w Reszlu uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Postępowanie zakupowe powinno zostać ogłoszone nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia  przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy Gminie Reszel. Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe na całą inwestycję objętą dofinansowaniem oraz zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie.
 15. Warunki podpisania umowy o dotację:
  • udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Reszel,
  • warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Reszel.
 16. Termin i warunki realizacji zadania:
  • Beneficjent dotacji zawiera umowę z Wykonawcą zadania wybranym w wyniku postępowania zakupowego ogłoszonego nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Gminę Reszel wstępnej promesy od Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 17. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:
  • złożenia wniosku po terminie,
  • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
  • złożenia wniosku bez wymaganych załączników lub wypełnionego nieprawidłowo.
 18. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reszel. Ogłoszenie i wniosek będą dostępne w Urzędzie Gminy w Reszlu, pok. Nr 3 Dział Techniczno-Budowlany (ul. Reymonta 1-4) w godzinach pracy urzędu (tj.7.30-15.30) oraz pod adresem internetowym: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1069/ochrona-zabytkow.html
 19. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Załączniki