Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Burmistrza Reszla w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Reszel za 2022 r.

INFORMACJA BURMISTRZA RESZLA

Burmistrz Reszla informuje, że zgodnie z art. 28aa ust. 6  ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w debacie nad Raportem o stanie Gminy, przedłożonym przez  Burmistrza Reszla Radzie Miejskiej, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy.
  3. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności zgłoszeń wpływających do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
  4. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Jednocześnie informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Reszlu, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy planowana jest nadzień 23 czerwca 2023 roku.

Niniejszą informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki