Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Na podstawie art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) ogłasza się, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwalifikacja wojskowa.
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w § 2, przeprowadzą powiatowe komisje lekarskie.

Załączniki