Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Wymagane dokumenty

OBYWATEL POLSKI PRZEDSTAWIA:

 1. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 2. odpisy aktów  stanu cywilnego  nie są wymagane jeśli zostały sporządzone na terenie RP. Natomiast w przypadku posiadania aktów urodzenia sporządzonych poza granicami kraju  – obywatel RP przedstawia:
  • zagraniczny akt urodzenia
  • zagraniczny akt małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem o jego ustaniu lub unieważnieniu
  • zagraniczny akt małżeństwa oraz akt zgonu małżonka
  • tłumaczenie zagranicznych dokumentów  dokonane przez:
   • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
   • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
   • konsula.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. obywatela RP nie są sporządzone w USC Reszel wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego.

CUDZOZIEMIEC PRZEDSTAWIA:

 1. paszport (obywatele europejskich państw członkowskich mogą udokumentować swoją tożsamość paszportem lub dowodem  osobistym)
 2. zagraniczny odpis aktu urodzenia
 3. w przypadku osoby rozwiedzionej – zagraniczny odpis skrócony aktu małżeństwa  z adnotacją  o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem rozwodowym
 4. w przypadku wdowca/wdowy –odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka
 5. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.
 6. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w pkt 5, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu – wówczas należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu
 7. tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego (powyżej określone zostały wymogi dot. tłumaczenia zagranicznych dokumentów)
 8. udział biegłego lub  tłumacza  podczas podpisywania dokumentów w USC
   
 
Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

 
Opłaty
 • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu: 

04 8851 0008 2001 0000 0000 0101 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
 

 
Inne informacje

Termin zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa: 
Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. 
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia i podpisania dokumentów. 
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu ww. dokumentów (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia) 


W przypadku gdy obcokrajowiec nie ma możności uzyskania zaświadczenia o zdolności prawnej wówczas należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia. 
Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza lub biegłego podczas podpisywania zapewnienia oraz podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 
Podstawa prawna
 • art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 2020 r. poz.1359), 
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 1681)

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.