Wersja nieobowiązująca z dnia

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

ŚLUB WYZNANIOWY
https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy
 

 

Osoba kontaktowa

Kierownik / Zastępca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

< Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

Sposób załatwienia

Dokumenty składane osobiście.

Wymagane dokumenty
 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Reszel wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Migracja następuje w terminie do 10 dni roboczych. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po zmigrowaniu aktów do Systemu Rejestrów Państwowych.

Opłaty
 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek tego Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Jeśli małżeństwo będzie zawarte na terenie miasta lub gminy Reszel wówczas opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu: 

04 8851 0008 2001 0000 0000 0101 0001.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

Termin i sposób załatwienia
 • niezwłocznie,
 • zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania
Podstawa prawna
 • art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1359),  
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.1681)
Inne informacje
 1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego
 2. opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa
 3. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.