Wersja archiwalna z dnia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę przeznaczoną na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 148/29 o pow. 1054 m2 KW OL1K/00025891/2 położoną w obrębie geodezyjnym 3 miasta Reszel.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Reszla ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę przeznaczoną na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 148/29 o pow. 1054 m2 KW OL1K/00025891/2 położoną w obrębie geodezyjnym 3 miasta Reszel.

 • Nieruchomość oddalona od Centrum miasta o 850 m, położona przy jednej z głównych ulic, na skraju miasta, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 594, łącząca Reszel z miastem Kętrzyn. Działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do kwadratowego nieogrodzona, niezagospodarowana. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej.
  • Cena wywoławcza:  48 550,- zł, 
   Podatek VAT 23 % ceny uzyskanej w przetargu
  • Wysokość wadium:  4 855,- zł
  • Postąpienie ( minimum ):  490,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, , przy ul. Reymonta 1-4, pokój nr 3.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 17.02.2023 r. na konto Urzędu w BS w Reszlu Nr 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w taki sposób aby do dnia 17 lutego 2023 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do: wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Reszla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Teren, na którym znajduje się  nieruchomość jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony jako MN 26 – tereny zabudowy mieszkaniowej,  jednorodzinnej.
 9. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 10. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Panią Grażyną Gałką, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  tel. kontaktowy: 89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530. 
 11. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016  poz. 1061.).
 12. Informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Pani Grażyna Gałka, telefon 89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530.
 13. Burmistrz Reszla zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki